“[McaigarI rsaaL saMap`dayaacaI” sqaapnaa EaI samaqa- sa.sa.SaMkr maharaja rsaaL dada yaaMnaI EaI xao~ jao}r yaoqao sana 1971 saalaI kolaI. [McaigarI rsaaL saaMp`daya ha gau$pMrprocaa ]jvala vasaa laaBaolaolaa AitSaya mahana saaMp`daya Aaho.

Bagavaana SaMkraMnaI pava-tI maatolaa saaMigatlaolao gaRhya &ana EaI maicCMd`naaqaaMp`maaNaoca d%tgau$MkDuna ho &ana %yaaMcao iSaYya “isad\Qanaaqa” yaaMnaa imaLalao %yaaMnaa laaok “kaDisaQdnaaqa AsaohI saMbaaoiQat Asat.puZo %yaaMnaI kaolhapur javaLIla eka TokDIvar AaEama baaMQalaa va toqao vaastvya k$na Ba@tIp`saar sau$ kolaa kahI vaYaa-MnaI %yaa izkaNaIca %yaaMnaI samaaiQa GaotlaI.%yaa TokDIsa “isaQdigarI” Asao naava Aaho ASaa p`karo rovaLnaaqaana pasauna kaDisaQdnaaqaapya-Mt [McaigarI rsaaL saaMp`dayaacaI prMpra caalat AalaI.

EaI kaDisaQdnaaqaaMkDUna ho piva~ &ana EaI gau$ilaMgajaMgama ,maharaMjaanaa imaLalao. %yaaMcaa janma [.sa.1789 maQyao ilaMgaayat inalaavaNaI kuLamaQyao inabagaI- yaa gaavaI Jaalaa.%yaaMcao lahaNapNaIcao naava naarayaNa Asao haoto.%yaaMcaa janma ilaMgaayat jaatIt Jaalaa AsalyaamauLo GaraNyaacyaa pMrpronausaar jaavaL kaZNyaasaazI naarayaNa ekda kuTuMbaasaiht “isaQdigarI” yaoqaoo gaolao.toqao eka gauhot ek %yaManaa ek saaQau BaoTlao.%yaa saaMQaucyaa carNaavar natmastk haotaca %yaaMnaa saaQauMnaI Anauga`h idlaa %yaa saaQauMkDUna sabaIja naama imaLlyaanatMr %yaavar dRZivaSvaasa zovaUna naarayaNaaMnaI A%yaMt kzaor saaQanaa kolaI va eksaamaanya vya@tI AsaNaaryaa naarayaNaacao to EaI gau$ilaMgajaMgama “maharaja” Jaalao.

EaI gau$ilaMgajaMgama maharaMjaacyaa p`mauK iSaYyaapOkI ek EaI Baa}saahoba maharaja ho haoto %yaaMcaa janma “]madI”yaoqaIla p`isaQd doSapaMDo GarNyaat EaI KMDorava doSapaMDo yaaMcyaa paooTI Jaalaa.EaI gau$ilaMgajaMgama maharaMjaakDUna “naama” imaLalyaa natMr %yaavar inaYza zovaUna EaI Baa}saahoba maharaja i~kala saaQanaa k$ laagalao.%yaaMcao AacarNa AitSaya SauQd haoto.to iSastIcyaa va naomaacyaa baabatIt AitSaya kDk haoto.%yaaMnaI kolaolyaa i~kala saaQanaocaa naoma AayauYyaaAKorapya-Mt to kQaIhI cauklao naahIt.prmaaqa- krIt Asatanaa Anaok saMkT AalaI %yaa saMkTakaLI sauQda %yaManaI Aaplaa naoma kQaIhI saaoDlaa naahI ASaa p`karo AayauYyaacyaa AKor pya-t prmaaqa-acaa p`saar krIt EaI Baa]saahoba maharaMjaanaI sana 1914 saalaI sadgau$carNaI Aaplaa doh zovalaa.

EaI Baa}saahoba maharaMjaacao Anaok ivad\vaana iSaYya haot gaolao %yaa pOkI ek “EaI isad\QaramaoSvar “maharaja ho haoto.to Qanagar samaajaatlao haoto.%yaaMcao iSaxaNa AvaGao caaOqaI [ya%to pya-Mt Jaalao haoto.EaI sadgau$ Baa}saahoba maharaMjaakDUna imaLalaolyaa ]pdoSaap`maaNao kzINa saaQanaa krt to EaoYz pdalaa paohcalao iSaxaNa jarI kmaI Asalao trI %yaaMcao Anaok iSaYya ]cca iSaixat haoto. %yaamaQyao EaI iksanaisaMga, maharaja EaI gaNapt maharaja knnaurkr EaI d%ta~oya Qamaa-cyaa paoraoDI vakIla EaI QaaoMDaopMt maharaja Baaosaokr [%yaadI haoto.ho sava- mahana gau$Ba@t haoto.EaI isaQdramaoEvar maharaja idvaaLI inaima%t %yaaMcao ek iSaYya EaI paoraoDI vaikla yaaMcaokDo mauMba[- yaoqao gaolao toqao gaolyaanaMtr Acaanak %yaaMcyaa tbbaotIt ibaGaaD Jaalaa va saaomavaar idnaaMk 9 naaovhoMbar 1936 raojaI Aaplaa doh %yaaMnaI sadgau$ carNaI zovalaa.

“Baaosao” gaavacao EaI QaaoMDaopMt maharaja ho “saaolaapur” yaoqao eka igarNaImaQyao kamaalaa haoto.EaI isaQdramaoSvar maharaja “saaolaapur”yaoqao naohmaI p`vacaNaasaazI jaat Asat.toqao %yaaMcaa maaoza iSaYya pirvaar haota.EaI QaaoMDaopMt maharaja %yaaMcao p`vacana eokNyaasaazI naohmaI jaat Asat.%yaaMcaI p`vacaNao eokuNa EaI QaaoMDaopMt maharajaaMcyaa manaat %yaaMcyaa ivaYayaI kmaalaIcaa Aadr va Ba@tI Baava inamaa-Na Jaalaa AaiNa %yaaMnaI isaQdramaoSvar maharajaaMkDUna Anauga`h Gaotlaa puZo %yaaMnaI sadgau$MkDuna imaLalaolyaa &anaacaa va prmaaqaa-caa maharaYT/Bar p`saar kolaa.yaaca EaI QaaoMDaopMt maharajaaMkDUna EaI samaqa- sa.sa.SakMr maharaja rsaaL dada yaaMnaa Anauga`h imaLalaa va ASaa p`karo EaI rovaLnaaqaaMpasauna imaLalaolao gauhya &ana EaI samaqaa-Mpya-Mt yao}na paohcalao.prMpra

  • EaI rovananaaqa maharaja
  • EaI kaDisaQdnaaqa maharaja
  • EaI gau$ilaMgajaMgama maharaja
  • EaI Baa}saahoba maharaja ]madI
  • EaI isaQdoramaoSvar maharaja paqarI
  • EaI QaaoMDaopMt maharaja, Baaosao
  • EaI sa.sa.SakMr maharaja rsaaL dada, kaoLovaaDI
  • EaI sa.sa.paMDuMrMga maharaja rsaaL EaI xao~, jao]r